Cam kết của STM với cổ đông

Chúng tôi luôn nỗ lực để khoản đầu tư của cổ đông vào STM là một khoản đầu tư tốt và bền vững, thông qua:

  • Minh bạch thông tin và các số liệu tài chính
  • Liên tục nâng cao hiệu quả của hệ thống quản lý tài chính
  • Đa dạng quản trị rủi ro

Tài liệu dành cho cổ đông
Điều lệ
Báo cáo tài chính

Tin tức hoạt động

Investors