CON NGƯỜI LÀ TÀI SẢN QUÝ GIÁ NHẤT CỦA STM

Chúng tôi rèn luyện các phẩm chất:

                                                                                                                                                      

Con người

Trách nhiệm (Responsibility):

Làm đến cùng, tạo ra kết quả, nhận lấy việc về mình (trách nhiệm), bền chí.

 

Sáng tạo (Creativeness):

Tìm tòi cách giải quyết vấn đề, không ngừng học hỏi và cải tiến, ngày hôm nay phải tốt hơn ngày hôm qua.

 

Trung thực (Honesty):

Cung cấp thông tin đầy đủ theo nguyên tắc Horensho, nhanh, kịp thời, không dấu diếm thông tin xấu.

Con người

Công bằng (Fairness):

Suy nghĩ, hành động vì lợi ích chung;

Quan tâm, giúp đỡ mọi người như nhau;

Tạo cơ hội để tất cả đồng nghiệp được học và phát triển.

 

Cởi mở (Openness):

Cởi mở trong suy nghĩ, lời nói, và hành động.

Lạc quan, nhiệt huyết.

 

Khiêm tốn (Humility):

Kính trên, nhường dưới.

Không tự mãn về những gì mình có.

Không kiêu ngạo về những gì mình làm.

Honda
PVN
Hpc
Daiwa
Sews
panasonic
VNS
Con người