Cam kết

 

CAM KẾT VỚI CỔ ĐÔNG

Chúng tôi luôn nỗ lực để khoản đầu tư của cổ đông vào STM là một khoản đầu tư tốt và bền vững, thông qua:

  • Minh bạch thông tin và các số liệu tài chính,
  • Liên tục nâng cao hiệu quả của hệ thống quản lý tài chính,
  • Đa dạng quản trị rủi ro.
Cam kết
Hosting hết hạn