CAM KẾT VỚI CỔ ĐÔNG

Chúng tôi luôn nỗ lực để khoản đầu tư của cổ đông vào STM là một khoản đầu tư tốt và bền vững, thông qua:

  • Minh bạch thông tin và các số liệu tài chính,
  • Liên tục nâng cao hiệu quả của hệ thống quản lý tài chính,
  • Đa dạng quản trị rủi ro.

Tài liệu dành cho cổ đông
Điều lệ
Báo cáo tài chính

Tin tức hoạt động

Nhà đầu tư
Hosting hết hạn