CON NGƯỜI LÀ TÀI SẢN QUÝ GIÁ NHẤT CỦA STM

Chúng tôi rèn luyện các phẩm chất:

                                                                                                                                                      

Con người

Trách nhiệm (Responsibility):

Làm đến cùng, tạo ra kết quả, nhận lấy việc về mình (trách nhiệm), bền chí.

 

Sáng tạo (Creativeness):

Tìm tòi cách giải quyết vấn đề, không ngừng học hỏi và cải tiến, ngày hôm nay phải tốt hơn ngày hôm qua.

 

Trung thực (Honesty):

Cung cấp thông tin đầy đủ theo nguyên tắc Horensho, nhanh, kịp thời, không dấu diếm thông tin xấu.

Con người

Công bằng (Fairness):

Suy nghĩ, hành động vì lợi ích chung;

Quan tâm, giúp đỡ mọi người như nhau;

Tạo cơ hội để tất cả đồng nghiệp được học và phát triển.

 

Cởi mở (Openness):

Cởi mở trong suy nghĩ, lời nói, và hành động.

Lạc quan, nhiệt huyết.

 

Khiêm tốn (Humility):

Kính trên, nhường dưới.

Không tự mãn về những gì mình có.

Không kiêu ngạo về những gì mình làm.

Honda
PVN
Hpc
Daiwa
Sews
panasonic
DongJin
YADEA
Con người
Hosting hết hạn