Tuyển dụng

Con người là tài sản quý giá nhất của STM. Chúng tôi luôn tìm kiếm các ứng viên có các phẩm chất sau :

Phương châm của stm về con người

STM cam kết với cán bộ nhân viên :

Tuyển dụng

Tuyển dụng

Read more

Tuyển dụng

Tuyển dụng

Read more
Tuyển dụng