Our Customers

Lòng tin với khách hàng

 • Toàn thể STM luôn nỗ lực mang đến chất lượng (quality) và sự tin cậy (reliability) với khách hàng.
 • Việc quản lý chất lượng được thực hiện nhất quán từ phân xưởng sản xuất đến tất cả các bộ phận trong công ty, đảm bảo:
  • Chất lượng được đặt lên hàng đầu (chứ không phải lợi nhuận);
  • Khách hàng và nhu cầu khách hàng được đặt lên trước (chứ không phải STM);
  • Các quyết định dựa trên số liệu, bằng chứng xác thực.
Our Customers

Quy trình thiết kế hệ thống phục vụ khách hàng

Khi nhận được yêu cầu của khách hàng, một quy trình thiết kế hệ thống được triển khai :

 • Đội phát triển sản phẩm tìm hiểu về yêu cầu sử dụng, mỹ thuật và các khía cạnh của sản phẩm.
 • Khách hàng cùng Đội phát triển sản phẩm của STM trao đổi thông tin, thử nghiệm sản phẩm, vận hành thử, phản hồi và cải tiến.
 • Tất cả cán bộ nhân viên tham gia vào việc đảm bảo chất lượng, cải tiến chất lượng và ra các quyết định quản lý trong quá trình phục vụ khách hàng.
Our Customers

Cam kết của toàn thể cán bộ và nhân viên STM

 • Liên tục nâng cao chất lượng sản phẩm
 • Liên tục cải tiến, cắt giảm lãng phí
 • Liên tục phát triển sản phẩm mới
 • Liên tục nâng cao khả năng đáp ứng đơn hàng
 • Liên tục nâng cao năng lực quản trị, năng lực thiết kế, năng lực sản xuất, năng suất lao động và chất lượng nguồn nhân lực
Honda
PVN
Hpc
Daiwa
Panasonic
Our Customers