Con người là tài sản quý giá nhất của STM. Chúng tôi rèn luyện các phẩm chất :

Honda
PVN
Hpc
Daiwa
Panasonic
Our People